سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز احیاء میراث اسلامی 
مدیریت سایت 
1381/01/01 
1383/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق بخش احیاء آثار اسلامی 
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه دارالحدیث 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کتابخانه محقق طباطبائی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو کمیته اجرائی همایش شرف الدین 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله پیام بهارستان 
سردبیر ویژه نامه کتابخانه های دیجیتال نسخ خطی 
 
 
سردبیر