گزارش اولین جلسه «انجمن پژوهش های نسخ خطی پیرامون چالش های فهرست نگاری نسخ خطی قم سوم شهریور 1384
38 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات - مرداد و شهریور 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی